دانشکده طب ایرانی- اعضای هیئت علمی
اعضای هیأت‌علمی گروه طب سنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اعضای گروه
  • دکتر الهام اختری
  • دکتر حوریه محمدی‌کناری
  • دکتر سمیه ماهروزاده
  • دکتر فاطمه اقبالیان
  • دکتر حامد آرضایی
  • دکتر محمدرضا رجب نژاد
  • دکتر روشنک قدس
  • دکتر فتانه هاشم دباغیان
  • دکتر مجید دادمهر
  • دکتر محمد صدر
مدیر گروه : دکتر فاطمه اقبالیان
 

اعضای گروه طب سنتی و تاریخ علوم پزشکی

 
ردیف اعضای هیئت علمی طب و
تاریخ پزشکی
سمت ایمیل داخلی
۱ دکتر الهام اختری
رزومه
هیات علمی
و مدیردفتر توسعه آموزش
(تمام وقت جغرافیایی)
e.akhtariiums.ac.ir ۱۳۴
۲ دکتر فاطمه اقبالیان
رزومه
مدیر گروه طب سنتی و تاریخ پزشکی -هیات علمی dreghbaliangmail.com ۱۳۷
۳ دکتر حوریه محمدی
رزومه
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
mohamadi.hiums.ac.ir ۴۰۴
۴ دکتر سمیه ماهروزاده
رزومه
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
dr.mahroozadegmail.com ۱۳۸
۵ دکترمحمدرضا رجب نژاد
رزومه
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
rajabnejad.mriums.ac.ir ۱۰۹
۶ دکتر حامدآرضایی
رزومه

هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
hamedarezaeiyahoo.com ۳۲۰
۷ دکتر محمد صدر
رزومه
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
  m۹۲sadrgmail.com ۳۱۲
 
     
     

اعضای هیئت علمی پژوهشی

   
ردیف اعضای هیئت علمی پژوهشی سمت ایمیل داخلی
۱ دکتر فتانه هاشم دباغیان

(رزومه)
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
dabaghian.fiums.ac.ir ۳۰۴
۲ دکترروشنک قدس 
رزومه (فارسی)
رزومه (انگلیسی)
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
ghods.riums.ac.ir ۳۰۵
۳ دکتر مجید دادمهر
(رزومه)
معاون پژوهشی
هیات علمی و
مدیرامور پژوهشی و
مشاور بین الملل 

(تمام وقت جغرافیایی)
dadmehr.miums.ac.ir ۳۱۴ 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://crtha.iums.ac.ir/find.php?item=286.32632.54322.fa
برگشت به اصل مطلب