دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • گروه‌های آموزشی
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی
  • فناوری اطلاعات

معرفی افرادآقای دکتر امیرحسین جمشیدی
رئیس دانشکده
دانشکده طب ایرانی
jamshidiamyahoo.com
آقای سید مهدی جلیلی
مسئول دفتر


خانم دکتر بهاره سادات یوسف ثانی
هیأت علمی-معاونت آموزشی

خانم دکتر الهام اختری
مدیر دفتر توسعه اموزش
دانشکده طب ایرانی و بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
akhtari.eiums.ac.ir
خانم سمیرا کدخدایی
مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم آیدا اصغری
کارشناس آموزش

خانم رکسانا غیبی
کارشناس آموزش- EDO

خانم سارا محمودی
کارشناس امور هیات علمی
دانشکده طب ایرانی

آقای دکتر مجید دادمهر
معاون پژوهشی
دانشکده طب ایرانی
خانم زهرا ابراهیمی‌یکتا
مسئول کتابخانه

خانم زهرا رفیعی منش
کارشناس پژوهش


خانم فرشته میرچی
مدیر امور اداری و عمومی

آقای پیمان نفیسی
تدارکات
دانشکده طب ایرانی
خانم سارا محمودی
کارشناس امور اداری

خانم هدیه محمدی
کارشناس روابط عمومی ، وب سایت و سمعی بصری

خانم اکرم برزگر
امور رفاهی

خانم معصومه استهدم
مسئول انبار

آقای محمد اکبری
مسئول تأسیسات

خدمات

دانشکده طب ایرانی

خانم زینب عینی
سرپرست امور مالی

خانم سمیه باقر نصر آبادی
حسابدار مسئول


خانم مهندس آسیه گودرزی
مسئول فناوری اطلاعات
دانشکده طب ایرانی

خانم دکتر فاطمه اقبالیان
مدیر گروه
دانشکده طب ایرانی
خانم دکتر حوریه محمدی‌کناری


mohamadi.hiums.ac.ir
خانم دکتر فتانه هاشم‌دباغیان
هیئت علمی پژوهشی

dabaghian.fiums.ac.ir
آقای دکتر حامد آرضایی
هیئت علمی گروه تاریخ علوم پزشکی

آقای دکتر محمد رضا رجب نژاد


خانم دکتر روشنک قدس
هیأت علمی
دانشکده طب ایرانی
ghods.riums.ac.ir
خانم دکتر سمیه ماهروزاده
هیئت علمی
دانشکده طب ایرانی
آقای دکتر محمد صدر
هیئت علمی
دانشکده طب ایرانی
خانم دکتر حوریه محمدی کناری
هیئت علمی
دانشکده طب ایرانی
آقای دکتر مجید دادمهر
هیئت علمی
دانشکده طب ایرانی

آقای دکتر امیرحسین جمشیدی
رئیس دانشکده
دانشکده طب ایرانی
خانم دکتر آسیه شجاعی
هیأت علمی-مدیر گروه داروسازی
دانشکده طب ایرانی
Shojaii.aiums.ac.ir
آقای دکتر امید صادقپور
هیات علمی
دانشکده طب ایرانی
sadeghpour.oiums.ac.ir
آقای دکتر علی قبادی

دانشکده طب ایرانی
ghobadi.aiums.ac.ir
خانم مه‌سیما عبدلی
کارشناس آزمایشگاه

خانم دکتر بهاره سادات یوسف ثانی
هیئت علمی
دانشکده طب ایرانی

آقای دکتر سید حامد موسوی اصیل
مسئول فنی سلامتکده بهشت

خانم دکتر فاطمه اقبالیان
مدیر درمانگاه
سلامتکده بهشت دانشکده طب ایرانی
آقای علی مقیسه
صندوقدار
سلامتکده بهشت
خانم دکتر سمیه ماهروزاده
پزشک درمانگاه
سلامتکده بهشت
خانم دکتر الهام بهمنش
پزشک سلامتکده
سلامتکده بهشت
خانم دکتر ارمغان السادات کیهان مهر
پزشک سلامتکده
سلامتکده بهشت
خانم زهرا شکوفه
متصدی پذیرش
سلامتکده بهشت
خانم اکرم برزگر
متصدی پذیرش

خانم دکتر محبوبه سلمانیان جاجی آقا
پزشک درمانگاه
سلامتکده بهشت
خانم استاد سودابه بیوس
پزشک درمانگاه
سلامتکده بهشت
خانم دکتر نسرین بعیری
پزشک درمانگاه
سلامتکده بهشت
آقای استاد کامران محلوجی کرمانشاهی
پزشک درمانگاه
سلامتکده بهشت
آقای استاد محمد عبادیانی
پزشک درمانگاه
سلامتکده بهشت
آقای استاد اسماعیل ناظم
پزشک درمانگاه
سلامتکده بهشت