دانشکده طب ایرانی- اعضای هیئت علمی
اعضای هیئت علمی گروه داروسازی ایرانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۳ | 
اعضای گروه
  • دکتر امیرحسین جمشیدی
  • دکتر آسیه شجاعی
  • دکتر امید صادقپور
  • دکتر علی قبادی
 
اعضای هیات علمی سمت آدرس ایمیل داخلی
1 دکتر امیرحسین جمشیدی
رزومه
هیات علمی 320
2 دکتر آسیه شجاعی
رزومه
هیات علمی
(تمام وقت جغرافیایی)
Shojaii.a@iums.ac.ir 149
3 دکتر امید صادقپور
رزومه
مدیرگروه داروسازی (تمام وقت جغرافیایی) sadeghpour.o@iums.ac.ir 312
4 دکتر علی قبادی
رزومه
 معاون پژوهشی
(تمام وقت جغرافیایی)
ghobadi.a@iums.ac.ir 120
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده طب ایرانی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=286.32637.54335.fa
برگشت به اصل مطلب