دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • گروه‌های آموزشی
  • پژوهش
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • روابط عمومی

معرفی افرادآقای دکتر علی مظاهری‌نژاد
رئیس دانشکده

Mazaherinezhadgmail.com
خانم اکرم برزگر
مسئول دفتر

خانم دکتر مریم تقوی‌شیرازی
کارشناس مسئول دفتر ریاست

خانم سیما کی‌خانی
مسئول روابط عمومی و وب‌سایت

خانم رزیتا جعفری
کارشناس دفتر ریاست


خانم دکتر حوریه محمدی‌کناری
معاون آموزشی

mohamadi.hiums.ac.ir
خانم سمیرا کدخدایی
مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

خانم رکسانا غیبی
کارشناس آموزش

خانم دکتر الهام اختری
مدیر امور هیأت علمی

akhtari.eiums.ac.ir
خانم دکتر فتانه هاشم‌دباغیان
مدیر دفتر توسعه اموزش

dabaghian.fiums.ac.ir
خانم مهری عبداللهی‌فرد
کارشناس دفتر توسعه آموزش

خانم سیما کی‌خانی
کارشناس دفتر استعدادهای درخشان، مسئول امور سمعی بصری

خانم دکتر مریم تقوی‌شیرازی
کارشناس امور هیأت علمی
دانشکده طب ایرانی

آقای دکتر علی قبادی
معاون پژوهشی

ghobadi.aiums.ac.ir
خانم دکتر مریم تقوی‌شیرازی
کارشناس مسئول پژوهش

خانم رزیتا جعفری
کارشناس پژوهش

خانم زهرا ابراهیمی‌یکتا
مسئول کتابخانه


آقای بهمن نقیان
سرپرست امور قراردادها

خانم حمیده استادعبدالله
کارشناس امور عمومی

خانم معصومه استهدم
مسئول انبار

آقای ابوالفضل یوسف‌زاده
مسئول خدمات

آقای محمد اکبری
مسئول تأسیسات

خانم فرشته میرچی
مدیر امور اداری و عمومی

آقای باب الله ربیعی
کارپردازی و امور رفاهی


خانم زینب عینی
سرپرست امور مالی

خانم آذر فاضل‎فشندی
حسابدار مسئول


خانم مهندس سحر جاوید
مسئول فناوری اطلاعات


آقای دکتر فرشاد امینی‌بهبهانی
مدیر گروه

aminibehbehani.fiums.ac.ir
خانم دکتر الهام اختری

دانشکده طب ایرانی و بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
akhtari.eiums.ac.ir
آقای دکتر محسن بهرامی
هیأت علمی
دانشکده طب ایرانی
bahrami.miums.ac.ir
خانم دکتر عفت جعفری‌دهکردی
هیأت علمی
دانشکده طب ایرانی
jafaridehkordi.eiums.ac.ir
خانم دکتر روشنک قدس
هیأت علمی
دانشکده طب ایرانی
ghods.riums.ac.ir
خانم دکتر حوریه محمدی‌کناری
معاون آموزشی
دانشکده طب ایرانی
mohamadi.hiums.ac.ir

آقای دکتر امید صادقپور
مدیرگروه
دانشکده طب ایرانی
sadeghpour.oiums.ac.ir
آقای دکتر امیرحسین جمشیدی
هیأت علمی
دانشکده طب ایرانی
خانم دکتر آسیه شجاعی
هیأت علمی
دانشکده طب ایرانی
Shojaii.aiums.ac.ir
آقای دکتر علی قبادی
معاون پژوهشی
دانشکده طب ایرانی
ghobadi.aiums.ac.ir
خانم مه‌سیما عبدلی
کارشناس آزمایشگاه


آقای دکتر محمدرضا رجب‌نژاد
مدیر گروه
دانشکده طب ایرانی
rajabnejad.mriums.ac.ir

خانم دکتر اعظم عبدالاحدی
مسئول فنی درمانگاه
سلامتکده بهشت
خانم دکتر عفت جعفری‌دهکردی
مدیر درمانگاه
سلامتکده بهشت
jafaridehkordi.eiums.ac.ir
خانم زهرا شکوفه
مسئول پذیرش
سلامتکده بهشت
آقای علی مقیسه
کارشناس پذیرش
سلامتکده بهشت
خانم دکتر سمیه ماهروزاده
پزشک درمانگاه
سلامتکده بهشت