دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • معاونت آموزشی
  • گروه‌های آموزشی
  • پژوهش
  • روابط عمومی
  • اساتید
  • دانشجویان
  • کارکنان
  • پیوندهای مفید

دستورالعملها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

 

دستورالعمل‌ها

-آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی (لینک)

-دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی (لینک)

-راهنمای اخلاق در پژوهش‌های حیوانی (لینک)

-راهنمای اخلاق در پژوهش در موارد خاص (لینک)

-راهنمای اخلاق در کارآزمایی‌های بالینی (لینک)

-راهنمای ثبت در پژوهشیار (لینک)

-راهنمای کارآزمایی بالینی مطلوب در ایران (لینک)

-راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی (لینک)

-راهنمای بررسی اخلاقی و پرداخت هزینه ها (لینک)

-راهنمای حق الزحمه طرح های پژوهشی (لینک)

-راهنمای ارزشیابی مراکز تحقیقات سال 1394 (لینک)

-دستورالعمل تصویب پروپوزال در کمیته پژوهشی گروه‌های آموزشی (لینک)

-کدهای 26گانه مصوب کمیته کشوری اخلاق در پژوهش‌های علوم پزشکی (لینک)

-آیین نامه همکاری دانشگاه و صنعت (لینک)